Nazwa Kontraktu:
"Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16: Zadanie nr 1: od początku opracowania w km projektowym 0+000 (istn. 132+220) do km ok. 10+000 (za węzłem Olsztyn – Południe)”

Numer Kontraktu : GDDKIA-O/OL-D3-I4-2811-01/13 z dnia 18.08.2015r.

Wartość całkowita kontraktu: 473 491 299,91 PLN
Przewidywana data zakończenia Robót: 19.04.2019 r.

Projekt współfinansowany ze środków unijnych.

Inwestycja obejmuje „Budowę odcinka obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16”. Budowana Obwodnica będzie obejściem miasta Olsztyn, od planowanego węzła Olsztyn Zachód do węzła Olsztyn Południe i będzie drogą klasy GP/S o długości 10 km. Odcinek obwodnicy zlokalizowany będzie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie olsztyńskim na terenach gmin: Gietrzwałd i Stawiguda, omijając miasto od południowego zachodu. Obwodnica przebiegać będzie od drogi krajowej nr 16 w okolicach miejscowości Kudypy, poprzez okolice Gronit i Tomaszkowa aż do drogi krajowej nr 51.

Parametry techniczne trasy głównej obwodnicy:

 • szerokość jezdni głównej : 2 x 7,00 m,
 • szerokość pasa ruchu : 3,50 m,
 • szerokość opaski wewnętrznej : 0,50 m,
 • szerokość poboczy utwardzonych i pasów awaryjnych : 2 x 2,5 m,
 • kategoria ruchu : KR 6,
 • prędkość projektowa : Vp = 100 km/h
 • obciążenie nawierzchni : 115 kN/oś,
 • obiekty w ciągu trasy głównej i większości dróg dojazdowych i łącznic w klasie obciążenia „A”

 

Zadanie realizowane jest w systemie „Projektuj i buduj”. Realizacja obejmuje następujące etapy:

 • wykonanie dokumentacji zamiennej wielobranżowej węzłów w zakresie projektu budowlanego oraz ewentualnej zmiany sposobu wzmocnienia podłoża i umocnienia skarp,
 • uzyskanie wymaganych prawem decyzji, w tym zmiany/zmian decyzji o zezwoleniu
 • na realizację inwestycji drogowej (ZRID) nr 06/2013 z dnia 03.06.2013 r. wraz
 • z późniejszymi zmianami,
 • wybudowanie obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16,
 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
 • oddanie do użytkowania drogi krajowej nr 16 na odcinku od km proj. 0+000 do km 10+000.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje wybudowanie odcinka obwodnicy o przekroju dwujezdniowym wraz z budową dróg serwisowych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska, wraz z remontem dróg lokalnych. Zakres inwestycji obejmuje wybudowanie węzła Olsztyn Południe na przecięciu obwodnicy z drogą krajową nr 51 oraz skrzyżowania Olsztyn Zachód na początku obwodnicy. Prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie mają zostać ukończone w ustalonym Czasie na Ukończenie, tj. w ciągu 28 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, gdzie do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca), natomiast do czasu realizacji Robót okresy zimowe nie są wliczane. Inwestycja objęta będzie 10-cio letnim okresem Gwarancji.

Plan orientacyjny:

Plan orientacyjny

Inwestycja poprawi układ drogowy i warunki transportowe Olsztyna oraz okolic – ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony poza teren miasta. Droga krajowa nr 51 zostanie powiązana z drogą krajową nr 16 oraz pośrednio z realizowaną drogą ekspresową S-7. Zadanie poprawi dostępność ekonomiczną i komunikacyjność regionu, zostanie skrócony czas podróży, zwiększy się bezpieczeństwo ruchu przy jednoczesnym zachowaniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.